ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭക്തരാണോ എങ്കിൽ ഈ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം സത്യാമം സ്നേഹ ആദരങ്ങളോടെ ഭഗവാനേ നൽകുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സത്യഭാമിക്ക് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു കൈകൾ പോലും കഴുകാതെ .

വാതിലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുവാൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങി സത്യഭാമാം ഇതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണെന്ന് എവിടേക്കാണ് അങ്ങ് പോകുന്നത് ദയവായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എല്ലാം എനിക്ക് പോയി മതിയാകൂ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക