രാത്രി 11:49 ന് മുൻപ് ജപിക്കേണ്ട അൽഭുത മന്ത്രം. ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് അതിവിശേഷ പട്ട തൃക്കാർത്തിക യാകുന്നു കാർത്തിക മാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രം വരുന്നതിനെയും കാർത്തിക ദീപം ആയിട്ട് നാം ആഘോഷിക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്ന് അതിവിശ്യപ്പെട്ട കാർത്തികയാണ് ഇന്നേദിവസം അതിനാൽ വിശേഷമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നതും ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ ചാനലിൽ ക്ഷേത്ര പുരാണം.

ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന ദിവസം ജപിക്കേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വാമിയേ ജനിച്ചത് എന്ന് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതേപോലെതന്നെ ഭഗവതിയുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം തന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിൽ അതീവ ശുഭകരമായ ഈ ദിവസം ഇന്നേദിവസം ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചയും ദേവിയെ വീടുകളിലേക്ക്.

   

ആനയിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദിവസം വിശേഷപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും ആ വീടുകളിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം തന്നെ വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.