അസാദ്ധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുന്ന ക്ഷേത്രം|

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ പല പ്രസിദ്ധം ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രക്കുളവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഭവ്യം എന്ന മുതല ഇന്നും വസിക്കുന്ന അനന്തപുര ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയും ഈ അടുത്തകാലത്തായിട്ട് ഒരു സ്വർണ.

ആമാം ഒരു ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആമാം വരും എന്ന് പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവചനം അസത്യമായി ഭവിച്ചു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂർണ്ണ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുന്നതും മറ്റു പല പ്രത്യേകതകളും ഉള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.