ശത്രുക്കൾ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കുരുമുളക് കൊണ്ടൊരു പ്രയോഗം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എത്ര ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുക അസാധ്യം തന്നെയാകുന്നു കാരണം മനസ്സിൽ ഒന്ന് വെച്ച് പുറമേ മറ്റൊന്ന് പെരുമാറുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ ഉള്ളതാകുന്നു കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് .

എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയാകുന്നു ഈ കാരണത്താൽ കലിയുഗത്തിൽ ചെറിയ കാരണത്താൽ പോലും ശത്രു ദോഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഉയർത്തകളും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായി പോകുന്നത് ശത്രുവിന്റെയും ദൃഷ്ടിയിൽ പതിഞ്ഞതിനാൽ ആകുന്നു ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാലും അത് ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഈ കാരണത്താൽ.

   

നിരവധി പേർ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു ഈ പരിഹാരമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.