വരും നാളുകളിൽ നിങ്ങളെ തേടിവരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തൊടുപുഴയിൽ രണ്ട് നാഗങ്ങളെയാണ് തൊടുകുറി ഫലങ്ങൾ ഗണനം ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊടുകുറുക്കിയ പകരം ഒരു ന്യൂമറോജിയിൽ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇവിടെ നാഗങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ നാഗങ്ങളോട് ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ രണ്ടു നമ്പറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ആയിട്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്പർ എടുത്താലും ശരിയ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്താലും ശരിയും അതിന്റെ ഫലം ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാം നമ്പർ ചിത്രം നാഗരാജാവായും വാസുകിയോടൊപ്പം ശിവനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് ഈ വാസുകിയും നാഗങ്ങളുടെയും അധിപതി.

   

ആയിട്ടുള്ള നാഗരാജാവാണ് വാസുകി ഈ വാസുകിയെ പരമശിവന് കഴുത്തിൽ ആഭരണമായിട്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശിവനെ തന്റെ ആയിരം നാമങ്ങളിൽ ഒന്നായ നാഗഭരണം എന്ന് പേരുകൂടിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.