വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ ഈ 3 ചെടികൾ വളർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപരമായിട്ട് വീടിനെയും എട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് വീടിന്റെ പ്രധാന നാളത്തേക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കത്തേക്ക് കൂടാതെ നാലു മൂലകളും പടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെയും നിഘടനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു ധിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂലം അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറി മൂല എന്നു പറയുന്നത് .

തെക്കേ പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്നു പറയുന്നത് അതായത് കന്നിമൂല ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സ്വൈര്യമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കില്ല എന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വീടിന്റെ കന്നിമൂല നിർണയിച്ചയും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വീടിന്റെ .

   

കന്നിമൂലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് മറ്റ് അല്ലാതെ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും കന്നിമൂലം ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കന്നിമൂല ഉയർന്ന നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ കന്നിമൂലയുടെയും ഭാഗം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിന്ന് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി കന്നിമൂല ഭാഗത്തും ഉയർന്നുനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.