നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ പല അവസരങ്ങളിലും കടന്നുവരണം ചെയ്യുന്ന അതിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദുഃഖം മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആ ദുഃഖം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായി ദുഃഖം ആയിരിക്കണം ആ ദുഃഖം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതായി രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം.

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലും ദുഃഖം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായിത്തന്നെ ഈ തൊടുകുറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും അമ്മയെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഏവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു .

   

എന്നുതന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുൻപോട്ട് ഏവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ അമ്മേ ശരണം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ഇഷ്ടദേവതയുടെ നാമം രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും മുഴുവനായും കാണുക.