ഇന്ന് പ്രദോഷം ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് പരമശിവനെയും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് പരമശിവനും പാർവതി ദേവിയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അത്യുന്നതയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ദിവസം പ്രദോഷ ദിവസം ഇന്ന് രവി പ്രദോഷം ആകുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ എന്നെ ദിവസം ഭഗവാനെന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതായ ചില വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ലഭ്യമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക.

സർവൈശ്വര്യങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ ദിവസം തൊണ്ട് കുറി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായി ചില സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.

   

അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ശിവ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തെ ചിത്രം നന്ദിയോടൊപ്പം ഉള്ള സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ ചിത്രമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്നു പറയുന്നത് ശിവ പാർവതിമാരുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.