കരിന്തിരി കത്തുന്നത് കാണാറുണ്ടോ? ഭാഗ്യം ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിളക്ക് അഥവാ നിലവിളക്ക് ഒരു വീടിന്റെയും ഐശ്വര്യം തന്നെയാകുന്നു സകല ദേവതകളുടെയും പ്രതീകം തന്നെയാണ് നിലവിളക്കുകയും ഇതിനാൽ തന്നെ എന്ന് ഒരിക്കലും താഴെ അഥവാ തറയിൽ നിലവിളക്ക് വയ്ക്കരുത് എന്നാണ് പറയുക പലകയിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം നാം നിലവിളക്കിന് ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിനാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അറിയാതെ ആയിരുന്നാലും.

ചവിട്ടാൻ പാടുള്ളതെല്ലാം വലിയ ദോഷം തന്നെയാകുന്നു നിലവിളക്കിലെ എണ്ണം നമ്മുടെ ദേഹമായും തിരിയും ആത്മാവുമായിട്ടാണ് സങ്കൽപം ആയിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ തങ്ങൾ പത്തോടുകൂടി നാം ഇത് അറിഞ്ഞും ഓരോ തവണയും നിലവിളക്കും തെളിയിക്കണം എന്നാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പലരും നേരിടുന്നതായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.