കടബാധ്യതകൾ ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ… ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യൂ….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ലക്ഷ്മി പൂജ മുതൽ കൈകളിൽ അണിയും നാം ചുവന്ന വളകൾ അതേപോലെതന്നെയും ഐശ്വര്യത്തിനും മൈലാഞ്ചി നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും ഒക്കെയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് .

ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇദ്ദേഹം ചരിത്ര മാസമാണ് ചരിത്ര മാസത്തിലെയും മഹാലക്ഷ്മി പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാസങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മി പൂജ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം.

   

മേടമാസമാണ് മേടമാസത്തിൽ സൂര്യനും ശുക്രനും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചരിത്രം മാസത്തിൽ നമ്മൾ സൂര്യനും ശുക്രനും ശുക്ര ഭാരദിവസം അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഹാലക്ഷ്മി കടാക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.