നിങ്ങളുടെ പാദം നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യം ഇതാ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരവും ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാരവും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കാൽപാദത്തിന്റെ ഘടനാം ആ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തെയും എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് കൃത്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കാൽപാദത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ഘടനകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഘടനകൾക്കും.

ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹവും ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത് ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാൽപാദം.

   

കണ്ടാൽ അറിയാം ആ വ്യക്തിയെയും രക്ഷപ്പെടുമോ നശിക്കുമോ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറ്റം ജീവിതം വഴികൾ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് താരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.