ഈ 10 മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വളർത്തരുതേ… ദുഃഖം ഫലം… വലിയ ദോഷം…

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ജില്ലാ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ വീടിന്റെ പരിസരത്തോ പ്രത്യേകിച്ചും വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒക്കെയും ഈ വർഷങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്നത് വീടിനും ആ കുടുംബനാഥനും ദോഷമാണ് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ദുരന്തം ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സങ്കട ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുഃഖ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് .

ഈ പറയുന്ന 15 ഓളം വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അമ്മ മാറ്റേണ്ടതാണ് വളരെയധികം ദോഷം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.