ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ദിവസവും ചെയ്‌താൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞുനിൽക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു കുടുംബം അധപതിക്കാൻ കാരണം ആകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതു വാസ്തവത്തിൽ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും കടംകൊണ്ടതാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ച് പറയുന്നു അത്രേയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഉപനിഷത്ത് വചനങ്ങൾ തെറ്റിയ ചരിത്രം ഇല്ല .

എന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ അത് ഏവർക്കും ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അദ്ധ്യായം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അപൂജയുടെ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കും ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ സഭയും ലഭ്യമാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

   

അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അലട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവരുടെ മെസ്സേജിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.