വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വെയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ | ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ദിവസവും പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ത്തെക്കുറിച്ചും ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറി പൂരം തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുമാണ് പറയുന്നത് പച്ചക്കർപ്പുരത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം എന്നിരുന്നാലും പച്ചക്കറി പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിത്യവും ആരതിക്കും ഒഴിയുന്ന കർപ്പൂരമല്ല.

പച്ച കർപ്പൂരം രണ്ടും രണ്ടാണ് പച്ചക്കറിപ്പൂരം നമുക്ക് അങ്ങാടി കടകളിലാണെന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ആരതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കർപ്പൂരം നമുക്ക് എല്ലാ പൂജ സ്റ്റോറുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആത്മീയപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും മെഡിസിനലി നോക്കിയാലും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് ഈ പച്ച കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.