5 നക്ഷത്രക്കാർ മെയ് 2മുതൽ കുബേരരാകും ! “തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാക്കും “

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് അമ്മ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയും 1199 മേടമാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ചില നക്ഷത്ര ജാഥകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജില്ലം അൽഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം മാറി മറിയുകയാണ് ഇവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഒക്കെ മാറി കിട്ടുന്നതാണ് വ്യാഴം രാഹു കേതു ശനിയും ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉന്നതി വന്നുചേരുന്ന കുറച്ചു നക്ഷത്ര ജാഥകളുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം വ്യാഴം.

ഒന്നേകാൽ വർഷവും രാഹുകേതുകൾ ഒന്നരവർഷവും ശനി രണ്ടര വർഷവും ഒരേ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണനുഭവങ്ങൾ പല നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ വ്യാഴം എന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു വ്യാഴത്തിന്റെയും ഈ മാറ്റം നമ്മളിൽ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഗുണം അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മേടത്തിൽ നിന്നും ഇടവത്തിലേക്കാണ് വ്യാഴത്തിന് മാറ്റം ജാതകം എല്ലാം ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.