രാവിലെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ……

നമസ്കാരം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാന വാതിലിൽ എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനാൽ തന്നെ മറ്റു വാതിലിൽ നിന്നും നി വ്യത്യസ്തമായി പ്രധാന വാതിൽ എന്നും ഈ വാതിലിനെയും ആദ്യ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആകുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവി വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നതുമായ വാതിൽ എന്ന പ്രത്യേകതയും പ്രധാന വാതിലിൽ ഉണ്ട് .

അതിനാൽ തന്നെയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും പ്രധാന വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു അതെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരമശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിരാവിലെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു ഉണരുകയും ശരീര ശുദ്ധിയും വരുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യമാകുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഏവർക്കും.

   

പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ബ്രാത്തത്തിൽ ഉണരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അഞ്ചരയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഉണർന്ന് പ്രധാന വാതിലിൽ തുറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.