പ്രതിഷ്ഠയെ നോക്കി ഈ വാക്ക് പറയു.പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടന്നിരിക്കും ഉറപ്പ്..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വവ്യാപിയാണ് ദൈവിക ശക്തിയെ നമ്മളിലും നമുക്ക് ചുറ്റും വ്യാപിക്കുന്നതും ആകുന്നതും ഇതിനാൽ ആശക്തിയെയും നാം നിത്യവും തിരിച്ചറിയുന്നതുമാണ് ഈ കാരണത്താൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ആയാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്നാൽ നാം ഏവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിലേം നെഗറ്റീവ് .

ശക്തികളെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെയും നമ്മളിൽ നിന്നും കുറച്ചേയും നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഗോത്ര കർത്താവിൽ ഇത് സാധ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനാൽ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ നിർമിതിയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാം ക്ഷേത്രദർശന വേളയിൽ മറക്കാതെ പറയേണ്ടതായ ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ട് ആ മന്ത്രം ഏതാണ് എന്നും എപ്രകാരമാണ് പറയേണ്ടത് എന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.