പല്ലി ചിലച്ചാൽ? പല്ലി നിങ്ങളോടു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ്!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഗൗളിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗർഗൻ വരാഹൻ മാണ്ടിയൻ നാരദൻ എന്നരാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഗൗളിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലി വീട്ടിലുള്ളത് അസുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് .

മറിയ വ്യക്തികൾ മറിയം ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പല്ലി വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസുഖമാണ് പള്ളിയിരിക്കുന്നത് ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയെല്ലാം പല്ല് വീട്ടിലുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മുൻപ് തന്നെ പല്ലിക്കുകയും.

   

നമുക്ക് സൂചന നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് മോശം കാര്യങ്ങൾ ആകാം എന്ന് തന്നെയായാലും കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾക്ക് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പല്ലിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.