കണ്ണേറ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ദിവസവും അണിയേണ്ട 4 വസ്തുക്കൾ….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും പലവിധത്തിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചില ഊർജ്ജം നല്ലതും പോസിറ്റീവും ആകുന്നതും എന്നാൽ ചില ഊർജ്ജങ്ങൾ എത്ര നല്ലത് അല്ലാതാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളെയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഒരു വ്യക്തിയെ പലതരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതാണ് ചിലരുടെ ദൃഷ്ടി 14 തന്നെയും അവ ഇല്ലാതാകും .

എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു നാം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇത് സത്യമായിട്ടും നാം പലപ്പോഴും പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തിയാൽ ഉത്സവപ്പെടുന്ന നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ പതിയുമ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നു ഇതിനെ കണ്ണേറ് ദോഷം എന്നെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ.

   

ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ എന്തോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അലട്ടുന്നത് തോന്നുന്നതാണ് കൂടാതെ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാതെയും എപ്പോഴും എന്തോ ദുഃഖത്തിൽ ആകെ വിരസത തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.