അറിയാതെ പോലും നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നാം ചില ഇലകൾ വീടുകളിൽ പാചക ആവശ്യത്തിന് ആയിട്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു മുരിങ്ങയില പുതിനയില്ലാ മല്ലിയില എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്നും മലയാളികളുടെ അടുക്കളയിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇല തന്നെയാകുന്നു കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണവും സ്വാദും മണവും വർദ്ധിക്കുകയും ശരീരത്തിനും അനാവശ്യമായ.

അഥവാ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുവാൻ ഇവ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ സർവ്വസാധാരണമായി നാം വീടുകളിൽ യുവാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഇവ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല .

   

അതിനാൽ പലപ്പോഴും വിഷാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ യുവാവ് പുറത്തു നിന്നും പലപ്പോഴായിട്ട് വാങ്ങുന്നതും വാങ്ങുന്നതും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വീടുകളിൽ ഇവ അപ്രകാരം നട്ടു വളർത്താം എന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഏതു ദിശയിൽ വളർത്തണമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.