ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിവരും ഉറപ്പ്….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി ആകുന്നു കൂടാതെ പത്താം ഉദയവും ആണ് അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് വിശേഷപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വരുന്ന ദിവസം എന്ന പ്രത്യേകത എന്നേ ദിവസം ഉണ്ട് ഇന്ന് ദിവസവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ തൊടുകുറിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ.

പോകുന്ന ചില സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതും ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ശിവലിംഗത്തോടൊപ്പം ഉള്ള സാക്ഷാൽ.

   

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ശ്രീരാമസ്വാമിയോടൊപ്പം ഉള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം ആകുന്നതും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതായ ചിത്രമാണ് പട്ടാമ്പി ശേഖചിത്രം ആകുന്നു ഈ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.