മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ സുന്ദരമായ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഈ കാര്യം ലോകത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്നതും ആണ് ശരീരം എന്ന വാസയോഗം അല്ലാതാകുന്നു ദൈവം ദൈവം ആത്മാവിനെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് തീരും മനുഷ്യശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ അഗ്നിയെ വായു ജലം ആകാശം ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ മരണശേഷം ശരീരത്തെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇത്തരത്തിൽ പല ജനന മരണചക്രത്തിലൂടെ ആത്മാവ് പോകുന്നതും ആണ് മോക്ഷ പ്രാപ്തി എപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുവോ അതുവരെ ഇത്തരത്തിൽ ജനന മരണചക്രത്തിലൂടെ ആത്മാവ് പോകുന്നു ഈ വിശ്വാസം സനാതന ധർമ്മത്തിൽ മാത്രമല്ല.

   

ജൈനമതത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും പറയുന്നു അനേകം സമൂഹങ്ങൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുനർജന്മവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻപും വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.