കഴുത്തിൽ ഈ വസ്തു ധരിച്ചാൽ…മറ്റുള്ളവർ കാണുംതോറും ഫലം ഇരട്ടിക്കും….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സനാതന പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിട്ട് അനേകം വഴികൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമ ഭക്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനാൽ ഭഗവാനോട് അവർക്ക് സ്നേഹം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്.

എന്ന ചിന്ത അവരിൽ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് എല്ലായിപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ഒരു വല്ലാത്ത അടുപ്പവും സ്നേഹവും തോന്നുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടെ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഭഗവാനെയും ഈ ലോകം തന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്നു .

   

അതിനാൽ നാം എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലെല്ലാം മറിച്ച് അവനാം അപ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരും വിഷ്ണു ഭക്തരും എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ അണിയേണ്ട ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.