തക്ഷകനാകത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?? വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ദർശനം…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം നാഗ ദൈവങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെയും ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച കാവുകളും പ്രസിദ്ധമായ നാഗക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് നാഗങ്ങളെ അതിനാൽ നാം പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാഗങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധനാണെന്ന് വാസുകി നാഗവും ശേഷ നാഗവും ഇവ പരമശിവനും അമ്മയും മഹാവിഷ്ണുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻപോ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇന്നും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തക്ഷകനാകും ദർശനം നൽകുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം അതിനാൽ പ്രസിദ്ധമാണ് കൂടാതെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നട തുറക്കുന്ന ദിവസം കളക്ടർ പൂജ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സവിശേഷതയും ഉണ്ട് ഇത് ആർക്കുവേണ്ടി എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിഗൂഢ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.