സമ്പൂർണ്ണ രാജയോഗം 9 നാളുകാർക്ക്, കഷ്ടകാലം തീർന്നു,

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2024 മെയ് മാസം തുടക്കം മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ രാജയോഗം അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ആ 9 നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് ആറ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ആ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി വിവാഹം സാമ്പത്തികം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഭാഗ്യം ഇത്തരം .

മേഖലകളിൽ ഇവർക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്നു രാശിക്കാർക്ക് നിശ്ചയമായും ആധിപത്യം ഉണ്ടായി തീരുന്നതാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഗോജരാൽ ഉള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ശനിയും ഗുരുവും ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള രാഹു ഖേദുകളെയും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് .

   

അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അച്ചട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലപ്രവചനം കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ശനി ഒരു രാശിയിൽ രണ്ടര വർഷവും വ്യാഴം പൊതുവേയും ഒരു 365 ദിവസവും ആണ് അതിന്റെ ശരാശരി ഭാവം പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.