കണ്ണേറ്-ദൃഷ്ടിദോഷം അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട്ഏത് കൊലകൊമ്പനായാലും മുട്ടുകുത്തും!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് കണ്ണേറും പ്രാക്ക് എഡ്ജിലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകൾ ആണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണേറും എരിച്ചതും ശത്രു ദോഷവും ആകെയും മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ വലിച്ചുകളയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുതരത്തിലും .

ആരോഗ്യപരമായിട്ടായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലെ ക്ഷമതയായാലും ഒന്നും ഉയർത്തണം കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ഈ കണ്ണീർ ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൃഷ്ടി ദോഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ തളർത്തി കളയും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആകെ തളർന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്മേഷം എല്ലാം ചോർന്നു പോയി നമ്മുടെ ഊർജ്ജം എല്ലാം ചോർന്നു പോയി നമ്മൾ ഒരു ജീവശം ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.