ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പരമശിവൻ വിളിക്കുന്നു, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ

നമസ്കാരം പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശിവഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല മാറാത്തതായി ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.0

ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ചില സൂചനകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നവർ അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വിജയികളായി തീരുകയും.

   

ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞവരായി തീരുകയും അതേസമയം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നവർ മട്ടനായി തീരും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.