നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ നാല് സൂചനകൾ കാണുന്നുണ്ടോ??? എങ്കിൽ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാലു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തി നോക്കൂ .

നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ദോഷമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെയും തെക്കും കിഴക്കേ ദിക്ക് ആണ് വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നികോൺ വീടിന്റെ തേക്ക് കിഴക്കേ കിഴക്കോട്ട് നിന്ന് പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാതൊന്നും .

   

ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വീടും ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.