അരി പാത്രത്തിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കു, ധന വരവ് വർധിക്കും, ഉയർച്ചയും ഉറപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീട് എന്നത് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിറഞ്ഞ വീടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതെയായി സമാധാനത്തോടെയും വസിക്കുന്ന കാലത്താണ് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിറഞ്ഞ വീട് ആയി മാറുന്നത് അതിൽ ആ വീട്ടിലെ ധാന്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ധാന്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം ആഹാരം എന്നു പറഞ്ഞാൽ.

അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിദേവി നിരന്തരമായി വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയും അരികിടുന്ന പാത്രങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ ഇടുന്നതിന്നുകളിലും ഒരു കാരണവശാലും കാലിയാകാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ കാലിയായാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മിദേവിയും ഇറങ്ങിപ്പോകും.

   

അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും പ്രസൻസ് അവിടെ കുറയുന്നു എന്നാണ് എപ്പോഴും മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ താഴെയും യാതൊരു കാരണവശാലും ജിയോ മറ്റ് ധാന്യങ്ങളോ ഇട്ടുവയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കുറയാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.