ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ വസ്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പെട്ടെന്ന് പ്രസീതനാകുന്ന ദേവനാണ് എന്ന് പരമശിവൻ ചിത്രപ്രസാദിയും ഷിപ്ര കോപിയും ആണ് പരമശിവനും ഇത് ശിവ ഭക്തർ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്പം ജലം നൽകിയാൽ പോലും പരമശിവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത വിശ്വസിച്ചു വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് .

ഇത് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ജഗത് പിതാവാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർ ഏവരെയും മക്കളായി കണക്കാക്കുന്നു ഇവർക്ക് അതിനാൽ പരമശിവൻ നല്ല അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു .

   

യഥാർത്ഥ ശിവ ഭക്തർക്കും ഇത് അനുഭവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സകല പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു കൂടാതെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒഴിഞ്ഞ് സർവ്വ ഐശ്വര്യം നൽകിയ ഭഗവാൻ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.