6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നാളുകാരെ തേടി പണം വരും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വേദ ജോതിഷ പ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് 31 ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഏപ്രിൽ 23 വരെ ശുക്രൻ മീനം രാശിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം നേരത്തെ തന്നെ രാഹു മീനം രാശിയിൽ ഉണ്ട് ഒന്നര വർഷകാലമാണ് അതായത് വളരെ നീണ്ട സമയമാണ് രാഹുവും ഒരു രാശിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഈ വർഷം .

മുഴുവൻ രാഹുവും മീനം രാശിയിലാണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ വിപരീതമായ രാജ്യയോഗം വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായ സമയം തന്നെയാണ് എന്താണ് വിപരീതമായ രാജ്യയോഗം അതേക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം രാഹുവിന്റെയും ശുക്കറിന്റെയും മീനം രാശിയിലുള്ള കൂടിച്ചേരൽ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിപരീതരാജയോഗം വന്ന ഭവിക്കുന്നതിനേ കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.