മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരു പൂവ് എടുക്കൂ,നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾഅറിയാം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തൊടുകുറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ ആയിട്ടും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും മനം അവരും അപുഷ്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാധാരണയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പുഷ്പങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ടുകുറിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ വളരെ ആകർഷണശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട്.

തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അഭിരുചി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പുഷ്പം ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പരമാവധിയും തൊട്ടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ അത് അടുത്ത അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സൂര്യകാന്തിയും.

   

ചെമ്പരത്തിയും തൊടുപുറി ആയിട്ട് എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് കാരണം ശരിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം ഏതാണോ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.