ഇന്ന് മുതൽ ശത്രു ദോഷം കടുക്കുന്ന 14 നാളുകാർ സൂക്ഷിക്കണം

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മേടമാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്നാം വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് പ്രശ്നം വച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കബഡി പലകയിൽ കണ്ട 14 നക്ഷത്രക്കാരുടെ നിഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് വിശപ്പുലരിയും മുതലുള്ള ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യന്റെ നിഴസംക്രമണം കഴിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളായ ചൊവ്വയുടെയും .

ബുദ്ധന്റെയും രാഹുവിന്റെയും സൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രാഹുവിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഖേദവും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൂടിയും കയറിപ്പോകുന്നതാണ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണം രാഹുവും ഖേദവും ഒരേസമയമാണ് രാശി മാറുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതും.

   

ഇതും രണ്ടും നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങളുമാണ് അതായത് ഇവരെ നമ്മൾ പരസ്പരം മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സാരം ഈ കേതുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.