വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം കണ്ടക ശനിയാരംഭിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഇവർ സൂക്ഷിക്കണേ……

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിദേവനെ കർമ്മ ദാതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മങ്ങളും ഏറ്റവും അധികം അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ജോതിഷപ്രകാരവും ഏറ്റവും മന്നഗതിയിൽ നീങ്ങുന്ന ആഗ്രഹമാണ് ശനി എന്ന് പറയുന്നത് ശനി ഒരു രാശിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ രണ്ടര വർഷം എടുക്കുന്ന .

ശനീശ്വരന്റെ കൃപയില്ലാതെയും ആർക്കും ഉന്നതസ്ഥാനം ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുവാൻ ആകുന്നതെല്ലാം ഇനി വരുന്ന സിനിമാറ്റത്താൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി 17ന് വരുന്ന ശനിമാറ്റത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ശനി തന്റെ യഥാർത്ഥ ത്രികോണ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സിനി മകരം രാശിയിൽ നിന്നും കുംഭം രാശിയിലേക്ക് സന്ദർശിക്കുകയും വർഷം മുഴുവൻ ഈരാശയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.