ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കരുത്… ആ വ്യക്തിക്ക് നാശം. ശ്രദ്ധിക്കുക..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാം ഏവർക്കും കർമ്മഫലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഗതി തന്നെയും നിർണയിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമായി നമ്മളിൽ ഊർജ്ജപ്രവാഹം നിലനിൽക്കുന്നതും ആണ് ഈ ഊർജ്ജം നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജവും അതേപോലെതന്നെ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം നമ്മളിലെയും ദോഷങ്ങളെയും.

പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നമ്മളിലും ഈശ്വരാ ദിനത്തെയും ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്നത് വഴിയും ആ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് ചില വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റുന്ന അതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

   

ഇതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെയും വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ മറ്റാരെങ്കിലും നൽകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാതെയും മേശയുടെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചതിനുശേഷം മാത്രം അവാർഡ് എടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.