വിളക്കിനു മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്…. എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഫലം ലഭിക്കില്ല…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഹൈന്ദവ വീടുകളിൽ നിത്യവും വിളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ നിത്യവും ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്കവരും വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായിട്ടാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ നിസാരമെല്ലാം നിലവിളക്കിന്റെ കാര്യം നിലവിളക്കിലൂടെ നാം സ്വയം ഭഗവാനിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നു .

എന്നാണ് വിശ്വാസം തിന്മയുടെ അന്ധകാരം അകറ്റുകയും നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിലൂടെ നാം അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനാൽ ഇതൊരു ചടങ്ങ് എന്ന രീതിയിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.