ഈ ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും താനേ വന്ന് നിറയും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാമെന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലധികൾ ചെടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

നമ്മുടെ വീടിന്റെയും ചുറ്റുവട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഏതൊക്കെ കോണുകളിൽ ഏതൊക്കെ ചെടികൾ വരാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചെടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവ ഐശ്വര്യം വരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എട്ട് ദിക്കുകളാണ്.

   

ഉള്ളത് അതിൽ നാലു പ്രധാന കോണുകളും ചേരുന്നതാണ് ഈ എട്ടു ദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രധാന ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കൂടാതെ തന്നെയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും അതുപോലെതന്നെ തെക്ക് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറ് ഈ 8 ദിശകളാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.