വരുന്ന ഒരു കൊല്ലം ഇവരുടെ സമയം. ഇവരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്വാഗതം കൊല്ലവർഷം 1199 ചിങ്ങമാസം ഒന്നാം വ്യാഴാഴ്ച പകൽ ഒരു മണി 32 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു സംക്രമം മഖാം ഞാറ്റുവേലയിൽ സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു ചന്ദ്രമാസമായ ശ്രാവണത്തിന്റെ തുടക്കവും അതാണ് ആഷാഡത്തിന് ശേഷവും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് കൊല്ലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ വർഷം ശരിക്കും രാശി പകർച്ച എല്ലാം സിനി .

കുംഭം രാശിയിൽ തുടരും വേണ്ട രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാഴം 1299 മേടം പതിനെട്ടിനെയും ഇടവം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വ്യാഴത്തിന്റെ രാശി മാറ്റം വാർഷികമായിട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം രാഹുകേതുകൾക്കും ഈ വർഷം രാജ്യമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് 1199 തുലാം പതിമൂന്നിനെയും രാഹു മേടത്തിൽ നിന്ന് മീനത്തിലേക്ക് നിന്നും കണ്ണിലേക്ക് മാറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി മുഴുവനായും കാണുക.