ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങാൻ പാടില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീടു വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നാം ആ വീടിന്റെ വാസുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാറുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു വീട്ടിലെ നവാസുവിനെയും ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തുവിനെയും എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതേപോലെതന്നെ ആ ഭൂമിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് .

ചില ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത് ദോഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഭൂമിയിൽ വീട് വെച്ച് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യവും രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാത്രം അവിടെ വസിക്കുന്നവർക്ക് വന്നുചേരുന്നു വീട് വയ്ക്കുവാൻ ഉചിതമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ല പോയി ഇഷ്ടമല്ല .

   

നാം വാങ്ങിക്കുന്ന ഭൂമിയും വളക്കൂറ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ അത് സുഖമാണ് നിറയെ വർഷങ്ങളും ചെടികളും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്ന മണ്ണുള്ള ഭൂമിയിൽ നാം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവനെയും പരിപാലിക്കുന്ന ഭൂമിയും നമ്മളെയും പരിപാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.