ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലുംമറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പരമ്പരാഗതം ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരും പഴയ തലമുറക്കാരും ഒക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില വസ്തുക്കൾ ശുപാർക്കായിട്ടുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും പടിയിറങ്ങി പോകും.

എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിലേക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും.

   

അത് ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയ്ക്കുന്ന വീട്ടിൽ വളരെയധികം നെഗറ്റീവും ഊർജത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിലേക്കും ജീവിത പരാജയങ്ങളിലേക്കും ആ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.