ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുൻപ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ ഏകാദേശിക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭഗവാനെയും വളരെ വേഗം പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും അതിനോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തുവാനും സഹായകരമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം നഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആരാധിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ഏവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇന്നേദിവസം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടുപുഴയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ തൊടുപുഴയിലെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് .

ആദ്യത്തേത് പരമശിവനോടൊപ്പം ഉള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അഥവാ ഉണ്ണി കണ്ടെത്തി ചിത്രവും രണ്ടാമത്തേത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ചിത്രവും ആകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന ഓം നമശിവായ.

   

എന്ന ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഭഗവാനെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം ആയവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഏവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായി ഏവരും ഇന്ന് നടത്തുന്ന വിശേഷിപ്പൂജയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക.