ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ തൊടുകമനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമോ എന്ന്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നാലു ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് ശംഖ് മറ്റൊരു ചിത്രം ആലില മൂന്നാം ഒരു മാന്യ ചിത്രം നാലാമതായി കടുവയുടെ ചിത്രം ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഒന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് .

മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ അത് നടക്കില്ലയോ എന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈയൊരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം സംഘാഭാം ആലിലയാകാം മാനാകാം കടുവയാകാം ഏതായാലും ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് അതേപോലെതന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ നടക്കില്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം.

   

ഇത് 100% ശരിയാകും എന്നു പറയുന്നില്ല 75% വും ഇത് ശരിയായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് തൊടുകുരിശാസ്ത്രം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജാ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈയൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.