ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടൊ, കടവും ഒഴിയില്ല , പണവും വരില്ല ദുരിതവും ഒഴിയില്ല

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജില്ലാ മൃഗങ്ങൾ വീടിന്റെ ചുറ്റും മതിലിനുള്ളിൽ നട്ടുവളർത്തുവാൻ പാടുകയില്ല ആവശ്യങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ എന്നും കലഹം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രത ഇല്ലായ്മ അതേപോലെതന്നെ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അത് ചിലവായി പോകും യാതൊരു രീതിയിലും ഘടകങ്ങൾ കേറി വരും.

മനസ്സിനെ ഒരുകാലത്ത് സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തും അതേപോലെതന്നെ ചുറ്റുമതിനുള്ളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായും വളരെയേറെ പ്രശ്നവും അതേപോലെതന്നെ മാനസികമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടും നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

   

നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കോ പോലും നമ്മൾ വഴക്കടിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് വഴിപാട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒരിക്കലും തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.