ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇരട്ട രാജയോഗം ആരംഭിക്കുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2024 വർഷം 1199 മീനം 19ന് തുടങ്ങി മേടം പതിനേഴിനെയും അവസാനിക്കുന്നതാകുന്നു ആദിത്യൻ മീനം മേടം രാശികളിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇത് രേവതി അശ്വതിയും ഞാറ്റുവേലകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭരണി ഞാറ്റുവേല ഭാഗികമായും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു സൂര്യന്റെ ഉച്ചാരാശിയായ മേടവും പരമോച്ഛമായി

ഏപ്രിൽ ആണ് വരുന്നത് ശനി തന്റെ മൂലക്ഷേത്രമായ കുമ്പം രാശിയിൽ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 6 മുതൽ ശനി ചതയത്തിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയും പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏപ്രിൽ 17നെയും വ്യാഴം കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു ഏപ്രിൽ 30ന് കഴിയുന്നതോടുകൂടിയും അതായത് ഏപ്രിൽ 30 കഴിയുന്നതോടുകൂടിയും വ്യാഴത്തിന്റെയും മേടം രാശിയിലെയും വാർഷിക സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും.

   

മെയ് ഒന്നിനെയും വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു രാഹുവും മീനം രാശിയിൽ രേവതിയും രണ്ടാം പാദത്തിലും കേതും കന്യ രാശിയിൽ അത്തം നാലാം വാദത്തിലും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.