ഈ നാളുകാർക്ക് രാശി പല കീഴിൽ തെളിവ് സത്യമാകും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ബുദ്ധന്റെ രാശിമാറ്റം ഓരോ രാശിക്കാരിലും അനുകൂലവും അതേപോലെതന്നെ പ്രതികൂലവുമായ പല കാര്യങ്ങളും പല ഫലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ദേവന്മാരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് ബുധനയും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മളിൽ അറിവും ജ്ഞാനവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്നാൽ ജോതിഷപ്രകാരം .

മാർച്ച് 26 പുലർച്ചെയും 2 39നാണ് ബുധൻ രാശി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ബുദ്ധന്റെ ഈ സമയം അതായത് ബുധൻ ഈ സമയം മീനത്തിൽ നിന്നും മാഡം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധന്റെ മേടം രാശിയുടെ യജ്ഞ ഭാവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നഗരത്തിന്റെയും നാലാം അഭാവത്തിലാണ് സംക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി പറയാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ വന്ന് വിഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ.