ശനി കുമ്പത്തിൽ ചുറ്റുന്നു.. ഈ 2 രാശിക്കാർക്ക് ദോഷം… 3 രാശിക്ക് ഗുണം… ശ്രദ്ധിക്കുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനീശ്വരൻ കഴിഞ്ഞ 2023 നവംബർ നാലാം തീയതി മകരത്തിൽ നിന്നും വക്ര ഗതി വിട്ടതും കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ ശനിയുടെ ആ ഒരു മൗഢ്യം മാറിയത് ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗണ്ണി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് വക്കീട്ട് കുംഭത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മൌട്ടിയം ഒരു ഉറക്കക്ഷണം പോലെ എന്നുവേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്.

ഒരു മ്ലാന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ശനിയുടെ മാറികിട്ടിയും ഒരു ഉഷാറായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതലാണ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണം ഈ ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ മാറി സൂര്യൻ പ്രഭ ചൊരിയുന്നത് പോലെയും മകരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇതുവരെ കുടുംബത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടും അതിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം പുറത്തേക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ ആ പ്രഭാവം പുറത്തേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.