ഇന്ന് ആംല ഏകാദശി, ഭഗവാനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം എടുക്കു

നമസ്ക്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മീനമാസത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് മീനമാസത്തിലെയും വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദേശിയാണ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തിരുനാവായ ഏകദേശം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവും വൈകുണ്ഠം വിട്ടു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ ഭക്തരെ കാണുവാൻ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് നേരെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ ഈ സാന്നിധ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള വേളയിൽ ഒരു തൊടുകുറി അധ്യായമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് .

   

അതിൽ ഒന്നാമത് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനാവായ ക്ഷേത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈയൊരു ഏകദേശിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള ഏകാദേശി ദീപം നെല്ലിക്കാ ദീപത്തിന്റെയും ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.