ഗണപതി ഭഗവാന് നാരങ്ങാ മാല സമർപ്പിച്ചാൽ… ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നടത്തി തരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതു കർമ്മവും മംഗളകരമായി തീരുവാൻ അത് ആരംഭിക്കും മുൻപ് ഗണപതി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം മറീൻ ആശ്രിതയും അതിവേഗം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിനായകനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി ക്ഷേത്രത്തിൽ തേങ്ങ ഉടക്കുകയും ഗണപതിഹോമവും മറ്റു ഇഷ്ട വെളിപാടുകളും നടത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ .

വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ആ പ്രവർത്തി ഫലപ്തിയിൽ ഏറ്റവും വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ചതുർത്തി ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിങ്ങത്തിലെ വിനായക ചതുർത്തി എന്നിവ ഗണേശ പൂജ ചെയ്യുന്നതിനെയും അതീ വിശേഷണം തന്നെയാണ് ചിങ്ങത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ വിനായക ചതുർത്തി ദിവസം ഗണപതി പ്രീതി വരുത്തുന്നവരുടെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അകന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ്.

   

അനുഭവം 18 നാരങ്ങാ കോർത്ത് മാല ഉണ്ടാക്കിയ ഗണപതി ഭഗവാനെയും അണിയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വഴിപാടാണ് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ മാല ഭഗവാനെ ചാർത്തണം മൂന്നാം ദിവസം പേരും നാളും പറഞ്ഞു ഗണപതി സമുക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.