നാവിൽ ഗുളികനുമായി ജനിക്കുന്ന 6 നക്ഷത്രക്കാർ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഗുളികൻ എന്ന് ഇത് കേൾക്കാത്ത വരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ജാതകത്തിലെയും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗുളികയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക മാന്തി എന്നതിന്റെ ചുരുക്കി എഴുത്താണ് മ എന്ന് ഗുളികൻ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നാവിൽ ഗുളികൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് .

ജാതകത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് നാം അതുകൊണ്ടുതന്നെയും നാവിൽ ഗുളികകൾ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്രകാരമാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പണ്ടുമുതലേം ആളുകൾ പറഞ്ഞു നാം കേട്ടിരിക്കുന്ന അധവാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവനെയും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് നാവിൽ ഗുളിക എന്നുള്ള കാര്യം നാവിൽ ഗുളികൻ കയറിയ കഥ രാമായണത്തിൽ നാം ഏവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് സരസ്വദിക്ക് പകരം ഗുളികൻ കയറിയത് മൂലമാണ് സീതാദേവി ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് വനവാസത്തിന് വരെ പോകേണ്ടി വന്നതും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.