ദേവി ആരാധ മുടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത 6 നക്ഷത്രക്കാർ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 1198 മിഥുനം 16ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് 2023 ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി വരുന്നത് സൂര്യൻ മിഥുനം കർക്കിടകം എന്നീ രാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ അനിഴത്തിൽ തുടങ്ങിയും ഒരുവട്ടം രാശിചക്രഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി പോരാടത്തിൽ എത്തുന്നതും ചെന്നിക്കുമ്പം രാശിയിൽ വക്കർ ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് രാഹു കേതു മാഡം തുലാം രാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആകുന്നു വ്യാഴം MEDAM രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ യാത്ര തുടരുകയും ആണ് .

ചൊവ്വ നീചം കഴിഞ്ഞ കർക്കിടത്തിൽ നിന്നും ചിങ്ങത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയാണ് ചൊവ്വ നീചം കഴിഞ്ഞ് കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നും ചിങ്ങത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയാണ് മാസാധ്യ ദിവസം തന്നെ ബുദ്ധൻ മിതനത്തിലും കർക്കിടകത്തിലും ചിങ്ങത്തിലും ആയി സഞ്ചരിക്കുന്നു ജൂലൈ ആറിനെയും ശുക്രൻ കർക്കടകത്തിൽ നിന്നും സംക്രമിക്കുകയാണ് മാസം ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രഹ സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് ചില നക്ഷത്രക്കാർ ദേവി ആരാധന മുടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ മാസം ദേവി ആരാധന മുടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.